contact@afeo.org.vn +84 988160510

Cơ hội Việc làm

14 Tháng Hai, 2017
5 Bình luận

Tổ chức Hành động vì Môi trường – AFEO là tổ chức phi chính phủ của Việt Nam được thành lập từ năm 2009 dưới sự bảo trợ của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) nhằm thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, truyền thông, nghiên cứu về môi trường

19 Tháng Mười, 2016
10 Bình luận

Tổ chức Hành động vì Môi trường – AFEO là tổ chức phi chính phủ của Việt Nam được thành lập từ năm 2009 dưới sự bảo trợ của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) nhằm thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, truyền thông, nghiên cứu về môi trường