contact@afeo.org.vn +84 988160510

Cơ hội Việc làm

6 Tháng Mười Một, 2018
Không có phản hồi

Nhằm phát huy và hỗ trợ các sáng kiến địa phương trong việc bảo vệ môi trường, UNDP – GEF SGP tài trợ các dự án nhỏ của các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức quần chúng của Việt Nam. Các lĩnh vực ưu tiên của GEF bao gồm bảo tồn đa

19 Tháng Mười, 2016
11 Bình luận

Tổ chức Hành động vì Môi trường – AFEO là tổ chức phi chính phủ của Việt Nam được thành lập từ năm 2009 dưới sự bảo trợ của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) nhằm thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, truyền thông, nghiên cứu về môi trường